Oproepprojecten: plaats voor vrouwen

Introductie

Wij zijn verheugd u de initiatieven voor te stellen die zijn voortgekomen uit de projectoproep met als thema “plaats voor vrouwen”, die op 31 oktober 2022 is geopend en op 31 december 2022 is afgesloten. Het raadgevend comité heeft voor het project “plaats voor vrouwen” van Garance vzw gestemd.

Beschrijving

Garance vzw stelt voor om haar algemene doelstellingen te richten op drie operationele doelstellingen:

  • Het zich opnieuw toe-eigenen van de openbare ruimte in de Moderne Wijk door vrouwen en meisjes uit de buurt en het uitbreiden van hun gebruik van de openbare ruimte in termen van het soort activiteiten dat ze ondernemen. Uit eigen ervaring en uit studies over dit onderwerp weten we dat vrouwen en meisjes, en mannen en jongens, de openbare ruimte ook vandaag nog niet op dezelfde manier en om dezelfde redenen gebruiken. Door de ongelijke verdeling van huishoudelijke taken zorgen vrouwen nog steeds meer voor kinderen en afhankelijke personen dan mannen, waardoor ze de openbare ruimte vaker gebruiken voor korte verplaatsingen tussen huis, de crèche, school, de supermarkt en het werk, terwijl mannen vaker van huis naar het werk gaan, soms met een vrijetijdsbesteding erbij. Vrouwen passeren ruimten maar stoppen er zelden, terwijl mannen er vaker vertoeven, gewoon om er te zijn. Dit leidt ertoe dat vrouwen en meisjes bepaalde gebieden vermijden uit angst voor seksuele intimidatie. Het doel van het project is om deze hardnekkige ongelijkheden zichtbaar te maken, maar vooral om vrouwen en meisjes manieren aan te reiken om actie te ondernemen om deze ruimtes, die van iedereen zijn, terug te winnen, om een meer egalitaire verdeling tussen vrouwen en mannen in de openbare ruimte te bereiken.
  • De actieve deelname van vrouwen en meisjes aan burgerraadplegingsprocessen als onderdeel van het wijkcontract. Door genderstereotypen zijn vrouwen minder gewend om in het openbaar te spreken en naar hun mening te luisteren. We willen hen aanmoedigen om zich uit te spreken en actief deel te nemen aan het opbouwen van een buurt waar ze zich legitiem en op hun gemak voelen. Het is belangrijk dat ze (in al hun diversiteit) aanwezig zijn in elke fase van het project, zowel bij het bedenken en ontwikkelen van activiteiten aan het begin van het project, als bij de uitvoering ervan, en ten slotte voor de duurzaamheid van de activiteiten daarna.
  • Opleiding voor personnen die in het veld werken (straathoekwerkers, opbouwwerkers, parkwachters) in de deconstructie van genderstereotypen en een genderspecifieke benadering van dominantieverhoudingen in openbare ruimten. Om deze ongelijkheden te verminderen, moet dit proces ondersteund worden. Daarom omvat het project ook professionals die in het veld werken en die ook na afloop van het project als tussenpersoon zullen fungeren om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen op de lange termijn worden gehandhaafd.

Contact

Tere Iglesias Lopez

Projectcoôrdinator

E-mailadres: tilgarance@gmail.com