Juridische kennisgeving

Site uitbuiting

Gemeente Sint-Agatha-Berchem
33 Koning Albertlaan
1082, Sint-Agatha-Berchem
België

Bedrijf n°. 0207.541.594

Tel. : 02/464 04 11
info@berchem.brussels

Ontwerper en Publicatiedirecteur

Hecquet Maxime
Socio-economische projectmanager
Afdeling Strategische Zaken
mhecquet@berchem.brussels

Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welk(e) doel(en)?

De gemeente Sint-Agatha-Berchem moet een aantal persoonsgegevens verzamelen en beheren om de taken uit te voeren die verbonden zijn aan de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor haar activiteiten (bijvoorbeeld wijkcontracten, openbare werken, huisvesting, enz.) op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming, een wet (statuut, decreet of ordonnantie), voor contractuele doeleinden en/of in het algemeen of algemeen belang. De gemeente Sint-Agatha-Berchem verzamelt enkel persoonsgegevens in de mate die nodig is om een specifiek doel te bereiken. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden.

Welke gegevens worden op deze site verzameld?

Door het gebruik van deze website verwerken wij :

gegevens met betrekking tot uw verzoeken wanneer u het contactformulier gebruikt

Wij gebruiken deze site niet om gegevens van welke aard dan ook te verzamelen, zoals gegevens met betrekking tot gezondheid, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

De verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Om uw verzoeken te verwerken

Met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier, om uw vragen, opmerkingen en suggesties te beantwoorden.

Om onze diensten te verbeteren

Bezoekersstatistieken worden anoniem bijgehouden om onze website te verbeteren door de frequentie waarmee pagina’s worden bezocht te observeren.

Wat zijn uw rechten?

De wet geeft u het recht om:

Duidelijke informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
Correctie van uw gegevens aan te vragen
Een kopie van de gegevens te krijgen (gratis voor het eerste verzoek)
Het wissen van uw gegevens te vragen, voor zover er geen verplichting is om ze te bewaren
Om opschorting van de verwerking van uw gegevens verzoeken (zonder verwijdering)
Uw toestemming intrekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken

Deze rechten zijn van toepassing op alle verwerkingen die worden uitgevoerd door de gemeente Sint-Agatha-Berchem, maar bepaalde wetten en reglementeringen kunnen deze rechten beperken.

Meer informatie vindt u op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Alle inhoud van deze site gewijd aan het Duurzaam Wijkcontract Cité Moderne, zoals teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s, grafieken en interactieve elementen, zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn de exclusieve eigendom van het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, verspreiding of exploitatie van deze inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem is strikt verboden en vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten.

De handelsmerken, logo’s en onderscheidende tekens op deze site zijn eveneens beschermd door het merkenrecht en zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Elk ongeoorloofd gebruik van deze elementen is ten strengste verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Door deze site te bezoeken, erkent en aanvaardt u dat alle inhoud en elementen die beschermd worden door het auteursrecht en het merkenrecht exclusief eigendom zijn van het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem of van hun respectieve eigenaars.

Als u de inhoud van deze site wilt gebruiken, reproduceren of verspreiden, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem voor een voorafgaande schriftelijke toelating.

Wij danken u voor het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten en voor het helpen beschermen van creativiteit en innovatie. Als u vragen hebt of informatie wenst over auteursrechten en intellectuele eigendom, kunt u contact met ons opnemen via cite-moderne-wijk@berchem.brussels.